logo
logo
Søk i Blockwatne.no

Hva er egentlig ren strøm

De aller fleste av oss har et ønske om å gjøre noe godt for planeten vår. Visste du at valget av strøm kan være et viktig skritt?

Hva er egentlig ren strøm

Hva betyr ren strøm?

Når vi snakker om ren strøm eller fornybar energi, tenker vi ofte på solenergi, vindenergi og vannkraft. Disse er kanskje de mest kjente formene for fornybar energi, men det finnes også bioenergi, tidevannsenergi, saltkraft, bølgeenergi og geotermisk energi.

Fellesnevneren for disse formene for fornybar energi er at mesteparten har sin opprinnelse i solenergi. De er en del av Jordens naturlige kretsløp, og de eksisterer uavhengig av oss mennesker. 

Det å benytte seg av ren strøm betyr derfor at man får strøm fra en naturlig energikilde, som kontinuerlig fornyes. Dette er en motsetning til fossilt brennstoff som har en veldig langsom fornyelse, og som samtidig krever et omfattende inngrep i miljøet for å utnytte som energi.

For at en stadig økende verdensbefolkning skal kunne leve med de samme forutsetningene som vi nyter i dag, er vi nødt til å leve mer miljøvennlig. Da må fornybar energi stå for en større del av energiproduksjonen enn det den gjør i dag.

Hva er egentlig ren strøm

Hvor mye av energiproduksjonen er fornybar?

På verdensbasis utgjør ren strøm bare 14 prosent av alt energiforbruk, hvorav 10 prosent er bioenergi og 2,4 prosent er vannfallsenergi. Når det gjelder elektrisk energi, for eksempel strøm som går til boliger, utgjør fornybar energi rundt 22 prosent (tall fra 2013). Med andre ord har ren strøm en beskjeden rolle i energiforbruket i verden, men utbyggingen av fornybar energi er økende.1

I Norge bygges det mer fornybar kraft nå enn det har blitt gjort på flere tiår. Med over 1 600 vannkraftverk rundt om i landet, utgjør vannkraft over 94 prosent av den norske produksjonskapasiteten. Dernest følger vindkraft og varmekraft, som utgjør henholdsvis 3,4 og 2,2 prosent av totalen.2.3

Hvor miljøvennlig er ren strøm?

Selv om fornybar energi kommer fra Jordens naturlige kretsløp og er utømmelige, kan en uheldig måte å utnytte disse energikildene på være skadelig for miljøet.

Utbygging av fornybar energiproduksjon, i form av for eksempel vindkraftverk og solcelleparker, krever store landområder, og derfor omfattende naturinngrep for å bli tatt i bruk. Det er derfor det ofte oppstår mye diskusjon og kontroverser når det planlegges utbyggelse av fornybar energi her i Norge.

Når vi jobber for en miljøvennlig fremtid, må det aller meste av vårt energiforbruk være ren strøm. Derfor er det viktig at vi planlegger nøye slik at utbyggingen ikke gjør omfattende skade på miljøet. 

Hva gjør OBOS Block Watne?

OBOS Block Watne jobber aktivt for klimanøytral drift av egne lokaler og produksjon av boliger, samt tilrettelegging for at beboere benytter seg av fornybar energi. 

Strømforbruket på vårt hovedkontor på Hammersborg torg 3 dekkes av opprinnelsesgarantier, og i nærmeste fremtid vil dette også gjelde alle andre lokaler benyttet av OBOS Block Watne. 

Når vi bygger nabolag rundt om i landet legger vi til rette for at beboerne kan leve en grønn livsstil. Dette gjelder alt fra bruk av rene byggematerialer, strømforsyning fra fornybare energikilder, varmegjenvinning og oppvarming via miljøvennlig fjernvarme, til miljøvennlig overvannshåndtering og grønne uterom. 

Hva er egentlig ren strøm

Vårt arbeid for FNs bærekraftsmål

7 Clean energy for everyone

The goal concerns: 

“Secure access to reliable, sustainable and modern energy at a reasonable price for everyone”

What we do:

OBOS Block Watne plans and builds houses that will ensure that the residents can live a green lifestyle by having access to renewable energy, for example.

Hva er egentlig ren strøm

Vårt arbeid for FNs bærekraftsmål

9 Innovation and infrastructure

The goal concerns:

“Build solid infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialisation and contribute to innovation.”

What we do:

Block Watne has a strong focus on innovation and on identifying new, sustainable solutions at every stage of the construction process.

Q N
Meld meg på nyhetsbrev
Q
Takk for din påmelding!